สาธารณรัฐเช็ก

เอกสารการยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ก

 

1.สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน

2.หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง   ขอเล่มเก่าด้วย(ถ้ามี)

3.ภาพถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

4.หลักฐานรับรองการทำงาน หรือสถานภาพการศึกษา
- จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
- จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5.หลักฐานการเงิน (หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน 6 เดือน ทั้ง ต้นฉบับและสำเนา)

- Statement  ย้อนหลัง  6  เดือน

- แบงค์การันตีตัวเอง (Bank certificate)

- สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนหลังสุด

6.หลักฐานการจัดเตรียมที่พัก/โรงแรม (ต้องระบุชื่อทุกท่านที่ยื่นขอวีซ่า) หรือจดหมายเชิญ อย่างเป็นทางการ(ตัวจริงและสำเนา)ที่ได้รับการยืนยัน จากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

7.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

8.หลักฐานการประกันการเดินทาง (ตัวจริงและสำเนา) วงเงินขั้นต่ำ 30,000 ยูโร ครอบคลุมระยะเวลาในการพำนักอาศัยใน สาธารณรัฐเช็ก

9.กรณีถูกเชิญ -หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศ สาธารณรัฐเช็ก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

10.สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนหลังสุด

11.ตารางการเดินทาง

 

    -ผู้สมัครจะต้องมายื่นเอกสาร เพื่อสแกนลายนิ้วมือด้วย

    

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ     60  Euro

ระยะเวลาประมาณ 10 วันทำการ

Update 1 October  2015