เดนมาร์ก

เอกสารยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

 

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

2.สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก หน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ หน้าที่มีวีซ่า ในกลุ่มเชงเก้น อเมริกา หรือ อังกฤษ ก่อนหน้านี้

3.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว (วัดจากผม ถึง คางต้องได้ 3.5 ซม.) ฉากหลังสีขาว จำนวน 2  รูป 

4.เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) ต้นฉบับและสำเนา

5.หลักฐานการทำงาน
- จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และ วันหยุด (ภาษาอังกฤษ) หรือ 

- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ - หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

-กรณีนักศึกษา จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) /หลักฐานการจบการศึกษา ทรานสคิป

6.หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement กรณีติดต่อธุรกิจ ต้องแสดง หลักฐานการเงินทั้งของส่วนตัว และของบริษัท

7.เอกสารยืนยันตั๋วเครื่องบิน รถไฟ เรือ ที่ใช้ในการเดินทาง

8.เอกสารยืนยันที่พักในเดนมาร์ก และ ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเก้น ที่จะเดินทางเข้าในครั้งเดียวกัน

9.   ประกันการเดินทางวงเงินคุมครอง 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

10.จดหมายเชิญจากบริษัทในเดนมาร์ก ( สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

11.หากผู้ยื่นคำร้องมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ กรุณายื่นเอกสารต่อไปนี้

ในกรณีเดินทางคนเดียว

·         หนังสือยินยอมจาก บิดามารดาทั้งตัวจริง และสำเนา รับรองโดยอำเภอ ในกรณี เดินทางกับ ผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

·         หนังสือยินยอมจาก ผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งตัวจริง และ สำเนา รับรองโดยอำเภอ ในกรณีเดินทางกับ บิดาหรือ มารดา ที่มีอำนาจ ปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว

·         หนังสือรับรอง การมีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ทั้งตัวจริง และสำเนา

 -ผู้สมัครจะต้องมาทำการสแกนลายนิ้วมือ

ค่าธรรมเนียมวีซ่า เดนมาร์ก  3,210 บาท

·         ใช้เวลาในการพิจารณาคำร้องและดำเนินการ ประมาณ 15 วันทำการ

·         หนังสือเดินทางราชการไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 90 วัน

UPDATE  1  OCTOBER  2015