บังกลาเทศ

เอกสารยื่นวีซ่าบังกลาเทศ 

1.หนังสือเดินทาง Passport ต้องมีอายุ อย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่าง 2 หน้า

2.รูปถ่ายสี ขนาด 3.7 x 3.7 ซม จำนวน 3 ใบ

3.วีซ่าธุรกิจใช้เป็นหนังสือรับรองการทำงาน ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

4.วีซ่าท่องเที่ยว ใบจองตั๋ว และ ใบจองโรงแรม

5.จดหมายหรือหนังสือเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศบังคลาเทศ

- วีซ่าท่องเที่ยว ผู้เดินทาง ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
- วีซ่าธุรกิจสามารถยื่นแทนได้
- ระยะเวลาในการพิจารณา และดำเนินการ 2 วัน โดยประมาณ
- ค่าธรรมเนียม
 วีซ่าท่องเที่ยว 1,180บาท (33 us$) (Single entry)
- ค่าธรรมเนียม
 วีซ่าธุรกิจ (Single entry) 2,350บาท(66us$) และ (Multiple entries) 5,870บาท (165us$)

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงิน US DOLLAR

**อัตรานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมค่าบริการ**

 

Update 1 ตุลาคม 2558