เบลเยียม

เอกสารยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม 

 

1.หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุบังคับใช้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางกลับ

2.รูปถ่ายปัจจุบันขนาด5*3 ซม. พื้นหลังสีขาวจำนวน2 รูป

3.หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาและหลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเป็นนักเรียนนักศึกษา) ซื่งระบุคำอนุญาตให้เดินทางและกำหนดระยะเวลาที่ได้พักผ่อน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

4.ในกรณีที่เป็นการเยี่ยมญาติจำเป็นต้องแสดงหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือสายโลหิตเกี่ยวข้องอาทิเช่นสำเนาสำมะโนครัว.สำเนาทะเบียนการสมรสฯลฯ ( + สำเนา1 ชุด )

5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ+สกุล  กรณีเปลี่ยน ชื่อ+สกุล

6.สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน

7.สำเนาทะเบียนสมรส กรณีสมรส / ใบหย่า

8.หลักฐานการสำรองตั๋วเครื่องบินระบุวันเดินทางไปกลับ (+ สำเนา 1 ชุด )

9.หลักฐานยืนยันสถานภาพการเงิน/หลักทรัพย์ส่วนบุคคล (สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พร้อมสำเนา1 ฉบับหรือรายการบัญชีเงินฝากธนาคาร) –Statement ย้อนหลัง 6 เดือน  / ถ้ามีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องทำแบงค์การันตี ออกโดยทางธนาคาร เท่านั้น

10. ประกันการเดินทาง

11.Booking โรงแรม

เอกสารจากผู้ค้ำประกันที่พำนักอยู่ในประเทศเบลเยี่ยม

          1.       หนังสือเชิญซึ่งแสดงจุดประสงค์แห่งการเยี่ยมเยียนและระบุสถานที่อยู่โดยกระจ่างชัดเจนพร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เชิญและกำหนดระยะเวลาที่เชิญให้มาพำนัก

          2.       ต้นฉบับหนังสือค้ำประกันแสดงความรับผิดชอบ  ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองเอกสาร

          3.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือบัตรCIRE ของผู้ค้ำประกันยีนยันว่าตนมีสิทธิที่จะพำนักอาศัยอยู่ในประเทศเบลเยี่ยมเป็นระยะเวลาไม่มีกำหมด

          4.       หลักฐานยืนยันสถานภาพการเงินรายได้ประจำของผู้ค้ำประกัน (ใบสำคัญการรับเงินเดือนของตน 3 เดือนสุดท้าย. หลักฐานยืนยันสวัสดิการครอบครัวหลักฐานยืนยันการชำระภาษีเงินได้สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ)

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ผู้ใหญ่ 2,675 บาท  เด็กอายุ 6-12 ปี ราคา 1,675 บาท  **ยังไม่รวมอัตราค่าบริการ**

 

Update 1  ตุลาคม 2558