สวีเดน

 วีซ่าสวีเดน ท่องเที่ยว

 

 

1.แบบฟอร์มการขอวีซ่าเชงเก้นผู้สมัครจะต้องกรอกเอกสารให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อให้เหมือนในหนังสือเดินทาง

2.รูปถ่ายสี 1 ใบ ขนาด(45mm x 35mm) –พื้นหลังสีขาวและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายที่ถูกปรับแต่งภาพมาไม่สามารถใช้ได้

 

3.หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุเหลืออีกอย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันสุดท้ายที่ท่านเดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น และต้องมีหน้าว่างในหนังสือเดินทางเหลืออีกอย่างน้อย 2 หน้า หากวีซ่าของท่านได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะถูกติดอยู่ในหน้าหนังสือเดินทางที่ยังว่างอยู่ สำเนาหนังสือเดินทางจะต้องแนบอยู่กับแบบฟอร์มด้วย

 

4.หนังสือเดินทางเล่มเก่า และวีซ่าที่เคยได้รับจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น (หากมี) สำเนาหนังสือเดินทางเล่มก่อนจะต้องแนบมาด้วย

 

5.หนังสือรับรองการทำงาน หรือ สัญญาการว่าจ้างงานต้นฉบับ (ถ้ามี) เอกสารนี้ ต้องระบุตำแหน่งงาน ระยะเวลาของสัญญาว่าจ้าง อัตราเงินเดือนที่ได้รับ และระบุรายละเอียดจากนายจ้างว่าอนุญาตให้ลาได้เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่

        ในกรณีที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือ เป็นเจ้าของธุรกิจ กรุณาแสดงสำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัทของท่าน/ เอกสารจดทะเบียนพาณิชย์จากกรมการค้าภายใน หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นส่วน และหลักฐานรายได้ต่อปี

        ในกรณีนักเรียน หนังสือรับรองจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ถ้าผู้สมัครจะเดินทางในช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารที่รับรองว่าท่านได้เข้ารับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปแล้วด้วย

 

6.หลักฐานการเงินที่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการพำนักอยู่ชั่วคราวตลอดระยะเวลาในต่างประเทศ ได้แก่ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหรือหนังสือรับรองจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่อาจเรียกขอเอกสารนี้เพิ่มเติมถึงแม้ว่าผู้รับรองจะระบุว่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับผู้สมัครก็ตาม ผู้สมัครจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายประมาณ 450 SEK ต่อคน/ต่อวัน และคำนวณตามจำนวนวันที่ท่านจะไปพำนักอยู่

 

7.สำเนาการจองที่พัก/โรงแรม (ไม่แนะนำให้ผู้สมัครชำระเงินค่าที่พักทั้งหมดก่อนที่วีซ่าจะได้รับการอนุมัติ)

 

8.สำเนาการจองตั๋วเครื่องบินเที่ยวไปและกลับ (ไม่แนะนำให้ผู้สมัครซื้อหรือออกตั๋วก่อน แต่ให้รอจนกว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติ) วีซ่าของท่านจะออกให้ตามวันที่ระบุในใบจองตั๋วเครื่องบิน หากวีซ่าได้รับการอนุมัติ

 

9.สำเนากรมธรรม์ประกันสุขภาพสำหรับการเดินทาง ซึ่งกรมธรรม์นี้จะต้องมีผลและใช้ได้ในกลุ่มประเทศเชงเก้นและครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่ท่านพำนักอยู่หรือระยะเวลาที่ท่านเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเดินทางผ่านแดนในกลุ่มประเทศเชงเก้น กรมธรรม์นี้จะต้องคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลสำหรับเหตุฉุกเฉิน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับบ้านและต้องมีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร

10.แผนการเดินทางอื่นๆในกลุ่มประเทศเชงเก้น และ/หรือ ประเทศอื่นๆ ใบจองการเดินทาง การเปลี่ยนเที่ยวบิน ใบจองที่พักในประเทศอื่นในกลุ่มเชงเก้น และ/หรือ ประเทศอื่นๆ

 

11.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

 

12.สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาทะเบียนบ้าน

 

13.ในกรณีของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี

        -สำเนาใบสูติบัตร

        -สำเนาหนังสือเดินทางของทั้งบิดาและมารดา

        หลักฐานเกี่ยวกับอำนาจในการปกครองบุตร ซึ่งจะต้องระบุว่าใครเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองและต้องออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องฉบับจริง

        -หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ต้องระบุว่าผู้ปกครองยินยอมให้ผู้เยาว์สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ หากผู้เยาว์เดินทางพร้อมบุคคลที่ 3 ผู้ปกครองจะต้องระบุในหนังสือยินยอมด้วย

        -หากเดินทางพร้อมกับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือเดินทางเพื่อไปเยี่ยมบิดามารดาคนใดคนหนึ่ง จะต้องแนบหนังสือยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งด้วย พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง

        -หนังสือรับรองจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ - ถ้าผู้สมัครจะเดินทางในช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารที่รับรองว่าท่านได้เข้ารับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปแล้วด้วย

        -สำเนาใบมรณะบัตร (ถ้ามี) ในกรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต

 

 

หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขออาจถูกขอให้จัดหาเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจถูกเรียกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ หากสถานทูตฯ เห็นว่ามีความจำเป็น  และตามกฎระเบียบของกลุ่มประเทศในเครือช่ายเชนเก้นนั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่อาจเรียกคืนได้ เอกสารที่เป็นภาษาไทย จะต้องแนบมาพร้อมกับฉบับแปล ซึ่งได้รับการแปลมาจากสำนักงานแปลที่ได้รับการรับรอง

 

Update  1 Oct  2015