รายละเอียดการเดินทาง :  ดูไบ 4วัน3คืน ส่วนตัว

 

วันที่ 1 : ดูไบ

            เดินทางถึงสนามบิน ดูไบ

            บริการรถรับส่งจากสนามบินนานาชาติดูไบ ไปยังโรงแรมที่พัก

            โรงแรม : Movenpick Hotel Bur Hotel หรือ มาตรฐานเทียบเท่า


วันที่ 2 : นั่งรถชมทะเลทราย

            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

            นั่งรถชมทะเลทราย พร้อมรับประทานอาหารเย็น 

            บริการรถรับส่งไปยังโรงแรมที่พัก

โรงแรม :Movenpick Hotel Bur Hotel หรือ มาตรฐานเทียบเท่า


วันที่ 3 : ล่องเรือรับประทานอาหารเย็น

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ล่องเรือรับประทานอาหารเย็น

รถส่งท่านไปยังโรงแรมที่พัก

โรงแรม : Mira Hotel หรือ มาตรฐานเทียบเท่า


วันที่ 4 : ซิตี้ทัวร์

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

            บริการรถรับส่งจากโรงแรม ไปยังสนามบินนานาชาติ ดูไบ

            เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

แพ็กเกจนี้รวม

  • รายการท่องเที่ยว และอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
  • ที่พัก 3 คืน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
  • รถรับส่งตลอดรายการท่องเที่ยว
  • นั่งชมทะเลทราย+อาหารเย็น
  • ไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว
  • ล่องเรือ+อาหารเย็น

แพ็กเกจนี้ไม่รวม

  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  • ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ลูกค้าจ่ายหน้างาน) 
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ผู้ใหญ่ ท่านละ 55,5000 บาท

(เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)

 ติดต่อสอบถาม
ใส่ตัวอักษรที่อยู่ด้านบน