รายละเอียดการเดินทาง :  สิงคโปร์4วัน3คืน ส่วนตัว

วันที่ 1 : สิงคโปร์

            เดินทางถึงสนามบิน สิงคโปร์

            นำท่านเดินทาง Gardens by the Bay ชม Super  tree (รวมบัตรเข้าชม)

            นำท่านล่องเรือชมวิถีชิวิตชาวสิงคโปร์ Bum Boat (รวมค่าล่องเรือ)

            รับประทานอาหารเย็น Boon Tong Kee (Menu 14 SGD per pax)

            นำท่านสู่ Marina Bay Sands (รวมบัตร Sky Park)

            นำท่านสู่โรงแรมที่พัก

            โรงแรม : Mandarin Oriental/Marina Mandarin Hotel หรือ มาตรฐานเทียบเท่า


วันที่ 2 : Universal Studio

            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

            นำท่านสู่ส่วนสนุก Universal Studio (รวมบัตรเข้าสวนสนุก) / Shopping             

            รับประทานอาหารเย็น (ไม่รวมมื้ออาหาร)

            บริการรถรับส่งไปยังโรงแรมที่พัก

โรงแรม :Mandarin Oriental/Marina Mandarin Hotel หรือ มาตรฐานเทียบเท่า


วันที่ 3 : Jurong Bird Park/Sentosa

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชมสวนนก Jurong Bird Park(รวม Ticket/Tram)

รับประทานอาหารกลางวัน ( Menu 10 SGD per pax)

นำท่านสู่ Sentosa (รวม : Merlion Tower/4D/Wing Of time)

รับประทานอาหารเย็น ( Voucher 10 SGD/PAX)

รถส่งท่านไปยังโรงแรมที่พัก

โรงแรม : Mandarin Oriental/Mirana Mandarin Hotel หรือ มาตรฐานเทียบเท่า


วันที่ 4 : ซิตี้ทัวร์

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ซิตี้ทัวร์ : Parliament House,Esplanade,Merlion Park(photo stop),Fountain of Wealth Kuan Im Temple, Tooth of Relic,China Town.

รับประทานอาหารกลางวัน Buk Kut Teh

นำท่านช้อปปิ้ง ถนน Orchard

            บริการรถรับส่งไปยังสนามบินนานาชาติ สิงคโปร์

            เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

แพ็กเกจนี้รวม

ออออ   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

          รายการท่องเที่ยว และอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม

  • ที่พัก 3 คืน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
  • รถรับส่งตลอดรายการท่องเที่ยว
  • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามที่ระบุ
  • ไกด์นำเที่ยวท้องถิ่น (English Speaking)

แพ็กเกจนี้ไม่รวม

  • ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ลูกค้าจ่ายหน้างาน) 
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ผู้ใหญ่ ท่านละ 59,000 บาท

 

(เดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป)