ออสเตรเลีย

เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

1.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานครอบคลุมระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6เดือน เล่มจริง  / และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) เพื่อแสดงประวัติการเดินทางของท่าน

2. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

*รูปถ่ายของท่านควรเป็นปัจจุบันถ่ายไว้อย่างน้อยไม่เกิน 6 เดือน 

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

Ø สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้างหรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุงาน และวันลาหยุดงาน

Ø สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบุชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่า

Ø สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ใช้จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา

Ø ในกรณีเปิดธุรกิจแต่ไม่ได้ทำการจดทะเบียนทางการค้า ท่านจะต้องเขียนจดหมายชี้แจงให้สถานทูตออสเตรเลียรับทราบ + รูปถ่ายละเอกสารอื่น ๆ ที่ท่านต้องการยื่น (เนื้อความในจดหมายชี้แจงต้องภาษาอังกฤษเท่านั้น)

6. หลักฐานการเงินที่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต้องเป็นแบบSavingเท่านั้น

Ø หลักฐานการเงินจากธนาคาร Statement แสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

Ø สมุดเงินแบบฝากออมทรัพย์ (ฉบับจริง) + สำเนา แสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงปัจจุบันล่าสุด

* ในกรณีออกค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางต้องให้ทางธนาคารออก แบงค์การันตี ว่าท่านได้ออกค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่ร่วมเดินทาง 

7. (ในกรณีที่ ไปพักบ้านเพื่อนหรือญาติ) * ในจดหมายเชิญโปรดชี้แจงรายละเอียดให้สถานทูตออสเตรเลียโดยละเอียด

-จดหมายเชิญจากเพื่อนหรือญาติที่ออสเตรเลีย, ชี้แจ้งจุดประสงค์ในการเชิญ /ชี้แจงว่าจะออกค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ระบุชื่อของผู้เชิญและถูกเชิญ ,อีเมลล์,ที่อยู่ผู้เชิญ เลขที่พลาสปอต เลขที่บัตรประชาชน

-หลักฐานแสดงความสัมพันธ์

-หลักฐานการเงิน

        - สำเนา Passportของผู้เชิญ

        -หลักฐานการทำงาน

        -สำเนาทะเบียนบ้าน

        -สำเนาบัตรประชาชน

        -ใบสูติบัตร

-หลักฐานการเงินจากธนาคาร Statement   แสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน + สำเนาBook Bank  + เดือน + ยอดอัพเดต  /

- ใบสลิปเงินเดือน

        -ในกรณีเป็นนักเรียน/นักศึกษา หลักฐานการเรียน

        -ในกรณีได้สัญชาติออสเตรเลีย ให้แนบเอกสารหลักฐานการเป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลีย

        -แสดงหลักฐานทางการออกค่าใช้จ่ายของเดินทาง

8. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานใน ประเทศออสเตรเลีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

9. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

10.สำหรับผู้เดินทาง ที่อายุ 75 ปีขึ้นไป ต้องมี ใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถ เดินทางได้ และ ประกันสุขภาพ สำหรับการเดินทาง

11.สำหรับผู้เดินทาง ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง ต้องมี หนังสือรับรอง จากผู้ปกครอง หรือ บิดา และ มารดา อนุญาตให้เดินทาง ซึ่ง หนังสือรับรองนี้ ต้องออกโดยอำเภอ หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และ สำเนาสูติบัตร

11. รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

12. เอกสาร Booking ตั๋ว

ค่าธรรมเนียม visa ท่องเที่ยวและธุรกิจ 1 ท่าน = 4,160  บาท

**อัตรานี้ยังไม่รวมถึงค่าบริการ**

 

update 1 ตุลาคม 2558