ออสเตรีย

เอกสารการยื่นออสเตรีย

1.       รูปถ่ายสี ที่มีพื้นหลังสีขาว และเป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 นิ้ว 2 ใบ

2.       หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

3.       หลักฐานการจองตั๋วไปและกลับ

4.       หลักฐานยืนยันที่พัก (Hotel Booking )/โรงแรม ในออสเตรีย*ต้องมีชื่อผู้เดินทางครบทุกวันที่พัก  **กรุ๊ปทัวร์ต้องมีตราประทับและเซ็นลายเซ็นต์คอนเฟิร์มจากโรงแรม

5.       หลักฐานยื่นยันสถานะทางการเงิน

-Statement ย้อนหลัง  6 เดือน (ต้องออกจากทางธนาคารเท่านั้นห้ามปริ้นแต่อย่างใด) 

-แบงค์การันตีตัวเอง (Bank certificate) และ

-สำเนาบุ๊คแบงค์ย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมปรับอัพเดตยอดบุ๊คแบงค์ก่อนวันยื่น 7 วัน

- ในกรณีออกค่าใช้ให้กับผู้ร่วมเดินทาง ต้องใช้แบงค์การันตีโดยออกชื่อเป็นรายนามบุคคล

พร้อมเขียนจดหมายชี้แจ้ง การออกค่าใช้จ่ายให้ 1 ฉบับ (ภาษาอังกฤษ) 

* บัญชีเคลื่อนไหวทางการเงินแบบออมทรัพย์เท่านั้น

6.       หลักฐานการทำงาน* ฉบับจริงภาษาอังกฤษ

          -จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่งเงินเดือนอายุการทำงานและวันลาหยุดงานตัวจริง

          -กรณีเป็นเป็นเจ้าของธุรกิจ เอกสารหนังสือจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ตัวจริง+สำเนา

          -กรณีกำลังศึกษา จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริง

7.       การประกันการเดินทาง ต้องครอบคลุมตามตั๋วเครื่องบินจากวันที่ออกจากเมืองไทยจนกระทั่งกลับมาถึงเมืองไทย เอกสารประกันการเดินทางที่สามารถใช้ได้กับกลุ่มประเทศเชงเก้งทั้งหมด และระยะเวลาคุ้มครองครอบคลุมตลอดการเดินทาง

8.       สำเนาหนังเดินทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทางของประเทศ Schengen วีซ่า อิตาลี/ อังกฤษ / ออสเตรเลีย / อเมริกาวีซ่า

9.       สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชนชน

10.      ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล

11.     กรณีหย่าร้าง แสดงเอกสารการหย่าร้าง ตัวจริง

12.     กรณีสมรส ใบทะเบียนสมรส ตัวจริง

*เอกสารใดที่เป็นภาษาไทยต้องแปลเอกสารให้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน

 

** * เอกสารทางการเงินเช่น ( สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนพร้องอัพเดทล่าสุดหรือBank Certificate จากธนาคารในกรณีที่มีการsupport หรือออกค่าใช้จ่ายให้จำเป็นที่จะต้องทำหนังสือSponsor letter ( เป็นบิดามารดาหรือสามีภรรยา ) พร้อมแนบเอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์อาทิเช่นทะเบียนสมรสหรือสูติบัตรพร้อมแปลภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน

 

* หนังสือรับรองการทำงาน 1 ฉบับให้ระบุอาชีพเงินเดือนและระยะเวลาในการทำงาน ( เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน ) หรือกรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวให้ใช้ใบจดทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้สมัคร ( ส่วนกรณีที่ไม่ได้ประกอบอาชีพผู้สมัครจำเป็นต้องทำหนังสือชี้แจงถึงที่มาของรายได้ในชีวิตประจำวัน ) ถ้าเป็นนักเรียนต้องมีหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

 

ข้อควรระวัง : รูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านั้นจะต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามด้านล่างนี้

-กรุณานำรูปถ่ายจำนวน2รูปที่ถ่ายไม่เกิน6เดือนซึ่งเป็นรูปถ่ายสีและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

-ฉากหลังเป็นสีขาว ที่สามารถทำให้มองเห็นใบหน้าของผู้ยื่นได้อย่างชัดเจน

-โฟกัสที่ใบหน้าของผู้ยื่นและมีความคมชัดสูง

-พิมพ์บนกระดาษที่ใช้สำหรับการถ่ายรูปที่มีคุณภาพดี

-มองเห็นใบหน้าทั้งหมดไม่ยิ้ม (ไม่สวมแว่นตาหมวกหรือผ้าคลุมศีรษะใดๆ) อย่างไรก็ตามทางสถานทูตยังคงอนุญาตให้ผู้ยื่นสามารถใส่ผ้าคลุมผมทางศาสนาได้

อัตราค่าธรรมเนียมขอวีซ่า 1 ท่าน = 3,580 บาท

**อัตรานี้ยังไม่รวมถึงค่าบริการ**

 

 

Update  14 ตุลาคม 2558