อเมริกา

 เอกสารการยื่นวีซ่าอเมริกา

1.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานครอบคลุมระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุการใช้งานเหลืออย่าง  น้อย6 เดือน เล่มจริง  / และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) เพื่อแสดงประวัติการเดินทางของท่าน

2. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

         *รูปถ่ายของท่านควรเป็นปัจจุบันถ่ายไว้อย่างน้อยไม่เกิน 6 เดือน  เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่เอียงหรือก้มแต่อย่างใด

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

Ø สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้างหรือข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุงาน และวันลาหยุดงาน

Ø สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบุชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่า

Ø สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ใช้จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา และนำผลการเรียนล่าสุด ใบรับรองผลการศึกษา

Ø ในกรณีเปิดธุรกิจแต่ไม่ได้ทำการจดทะเบียนทางการค้า ท่านจะต้องเขียนจดหมายชี้แจงให้สถานทูตอเมริการับทราบ + รูปถ่ายละเอกสารอื่น ๆ ที่ท่านต้องการยื่น (เนื้อความในจดหมายชี้แจงต้องภาษาอังกฤษเท่านั้น)

6. หลักฐานการเงินที่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต้องเป็นบัญชีแบบSavingเท่านั้น

Ø หลักฐานการเงินจากธนาคาร Statement แสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (ต้องให้ทางธนาคารออกให้เท่านั้น)

Ø สมุดเงินแบบฝากออมทรัพย์ (ฉบับจริง) + สำเนา  แสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนจนถึงปัจจุบันล่าสุด 

* ในกรณีออกค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางต้องให้ทางธนาคารออก แบงค์การันตี ว่าท่านได้ออกค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่ร่วมเดินทาง  

         *สำเนาบุคแบงค์ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ฉบับ

         *สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน

 

7. กรณีถูกเชิญร่วมงาน เอกสารการรายละเอียดที่ถูกเชิญทางอเมริกาอย่างละเอียด ต้องระบุ ชื่อผู้ร่วมงานและระยะเวลา

8.กรณีเยี่ยมญาติ ให้ทำจดหมายเชิญเพื่อนเชิญให้ไปเยี่ยมญาติ โดยใส่รายละเอียดที่อยู่ผู้เชิญ เบอร์โทร ที่อยู่ เลขที่พลาสปอต และร่างรายละเอียดจดหมายโดยละเอียด

         -สำเนาหน้าพลาสปอตผู้เชิญ  

9.เอกสาร Booking ตั๋ว

10.เอกสารBooking โรงแรม

 

ตัวอย่างรูปถ่าย