อังกฤษ

เอกสารการยื่นวีซ่าอังกฤษ

 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 ซ.ม. x 3.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า (กรณีหย่า) /สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล)

4. หลักฐานการทำงาน

- จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ

- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

- จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร (ตัวจริงและสำเนา)บัญชีต้องเป็นแบบออมทรัพย์ Saving เท่านั้น *กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีเอกสารรับรองการออกค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารให้กับผู้เดินทาง

6. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรมในอังกฤษ

8. กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติ ครอบครัวหรือ แฟน เอกสาร ต้องแสดงหลักฐาน การติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทย เป็นต้น

9. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือ1010ผู้ปกครอง ต้องมี หนังสือยินยอม จากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

-หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศอังกฤษ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

-หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีการ สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป

 

* *กรณีท่านต้องการขอวีซ่าเป็นปี โปรดเขียนจดหมายชี้แจง รายละเอียดการขอวีซ่า เช่น ท่านวางแผนที่จะเที่ยว หรือ อื่น ๆ

 

ระยะเวลาในการพิจารณาออกวีซ่า 15-20 วันทำการ