อิตาลี

เอกสารการยื่นวีซ่าอิตาลี

*เอกสารที่เป็นภาษาไทยมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารทุกอย่างต้องแสดงล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน

หมายเหตุ ผู้ยื่นวีซ่าทุกท่านเมื่อนัดวันยื่นวีซ่าต้องมีเวลาทั้งวันเพื่อรอเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร และ แสกนลายนิ้วมือ

1.   --------รูปถ่ายสีที่มีพื้นหลังสีขาว และเป็นรูปถ่ายที่ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป ขนาด 2 นิ้ว

2.   ----- --หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง

3.   ------ หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระบุชื่อผู้เดินทาง

4.    ------หลักฐานยืนยันการจองที่พัก/โรงแรม ในประเทศอิตาลี *ต้องมีชื่อผู้เดินทางครบทุกวันที่พัก **กรุ๊ปทัวร์ต้องมีตราประทับและเซ็นลายเซ็นต์คอนเฟริมจากโรงแรม

5.   ------ หลักฐานทางการเงิน*บัญชีต้องเป็นออมทรัพย์เท่านั้น (saving)

-          Statement ย้อนหลัง เดือน*ออกโดยทางธนาคาร มีลายเซ็นตราประทับ

-          แบงค์การันตีตัวเอง (Bank Certificate) ชื่อต้องถูกต้องตามPassport ทุกตัวอักษร *ออกโดยทางธนาคาร มีลายเซ็นตรา

ประทับ ตัวจริงเท่านั้นห้าม copy

-           

-          สำเนาบุ๊คแบงค์ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมปรับอัพเดตยอดบุ๊คแบงค์ก่อนยื่น 7 วัน

-          ในกรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับผู้ร่วมเดินทาง ต้องออกแบงค์การันตีโดยออกเป็นชื่อรายนามบุคคล **ชื่อต้องถูกต้องตามPassport ทุกตัวอักษร ***ออกโดยทางธนาคาร มีลายเซ็นตราประทับ

-          พร้อมจดหมายชี้แจงการออกค่าใช้จ่าย 1 ฉบับ (ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

6.    หลักฐานการทำงาน  *ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ

-          จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันที่เริ่มต้นการทำงาน และวันลาหยุดงาน

-          กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ เอกสารหนังสือการจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

-          กรณีกำลังศึกษา จดหมายรับรองการศึกษาจากทางสถาบัน

7.    -------เอกสารประกันการเดินทางที่มีวงเงินครอบคลุม 30,000 ยูโร สำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่โรงพยาบาลการส่งตัวกลับประเทศ

8.   ------- สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทางของประเทศที่เป็น เชงเก้น /อิตาลี/อังกฤษ/ออสเตรีย/อเมริกา

9.    -------ในกรณีที่เดินทางไปประเทศอื่นนอกจากอิตาลี โปรดแสดง                        ตารางการเดินทาง

10.---- สำเนาทะเบียนบ้าน+สำเนาบัตรประชาขน

11. -------ใบเปลี่ยนชื่อ /ใบเปลี่ยนสกุล

12. ------กรณีหย่าร้าง เอกสารการแสดงการหย่าร้าง

13. -------กรณีสมรส ใบทะเบียนสมรส

14. -------เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี แสดงใบสูติบัตร

 

-กรณีเป็นวีซ่าธุรกิจจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

   1.หนังสือเชิญจากประเทศ อิตาลี ระบุชื่อผู้เดินทาง และระบุระยะเวลาการเดินทางมาด้วย

   2.สำเนา Passport คนเชิญ พร้อมหน้าที่มีลายเซ็นต์คนเชิญให้ตรงกับในหนังสือเชิญ

   3.ต้องมีใบ sponsor จากบริษัทเพื่อระบุว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้พนักงานคนที่จะเดินทางไป ธุรกิจ

   4.statement ย้อนหลัง ของบริษัท 6 เดือนหลังสุด พร้อมทั้ง Bank  Certificate ตัวจริง *กรณีที่ statement ของบริษัทยอดเงินสุดท้าย เป็นติดลบ จะต้องแนบ book-bank ส่วนตัวของพนักงาน บัญชี saving ย้อนหลัง 3 เดือนหลังสุดมาด้วย

 

*หมายเหตุ

 

-ผู้ที่ออกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้น

-สำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า18ปีที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จำเป็นต้องยื่นหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกคนที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยและจะต้องออกมาจากทางอำเภอเท่านั้น พร้อมทั้งสูติบัตร ทะเบียนบ้านและใบเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนามสกุล) ในใบคำร้องขอวีซ่า

- สำเนา หนังสือเดินทางของบิดามารดาด้วย ในกรณีที่บิดามารดาไม่มีหนังสือเดินทาง ผู้สมัครต้องเขียนหนังสืออธิบายพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาด้วย

-สำหรับผู้ยื่นที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย จะต้องนำใบอนุญาตทำงานและวีซ่าเพื่อเดินทางกลับเข้าประทศอีกครั้ง (Re-entry visa) มาแสดงด้วยและต้องมีอายุอย่างน้อย 1 เดือนหลังจากกลับเข้าประเทศไทย

- ในกรณีที่ผู้สมัครแต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะต้องมีหนังสือชี้แจ้งให้ทางสถานทูตทราบและยื่นสำเนาทะเบียนบ้านและสูติบัตรในกรณีที่มีบุตร ให้ทางสถานทูตตรวจสอบด้วย

-ค่าธรรมเนียม visa อิตาลี 2,721 บาท **ยังไม่รวมค่าบริการ**

Update 1 Oct 2015