เยอรมัน

 เอกสารยื่นวีซ่าเยอรมัน  (ประเภทท่องเที่ยว)

  

1.   หนังสือเดินทาง (passport) ที่มีอายุใช้ได้อย่างน้อย อีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

2.   รูปถ่ายสี ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.  จำนวน 2 ใบ

3.   หลักฐานการทำงาน (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

4.   หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

-  จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวัน ลาหยุดงาน หรือ

-  หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

-  จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

 

5.  หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน บัญชีที่เป็นออมทรัพย์ เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร + สเตตเม้นท์  (พร้อมสำเนา 1 ชุด) 

       กรณีที่มีคนออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องทำแบงค์การันตีเพื่อรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง + สำเนาย้อนหลัง 6 เดือน + สเตตเมนท์ สมุดบัญชีที่เป็นออมทรัพย์

6.  หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

8.   ประกันการเดินทาง ครอบคลุมวันที่เดินทางไป-กลับ

9.   สำเนาบัตรประชาชน

10.  สำเนาทะเบียนบ้าน

11.  กรณีสมรส เอกสารใบทะเบียนสมรส 

12.  กรณีถูกเชิญ ต้องมีเอกสารการเชิญจากประเทศเยอรมัน

13.  กรณีถูกเชิญโดยญาติ  ต้องมีจดหมายเชิญ เอกสารส่วนตัวของผู้เชิญ / สำเนาหน้าหนังสือเดินทางผู้เชิญ /สำเนาเอกสารสัญญาติเยอรมัน ในกรณีได้สัญชาติเยอรมันแล้ว

14. รายละเอียดการเดินทาง Itinerary

 

ค่าธรรมเนียมสถานทูตเยอรมันวีซ่าเยอรมัน 2300 บาท

 

  ค่าบริการอิมเมจ 1500 บาท