ไต้หวัน

เอกสารยื่นวีซ่าไต้หวัน 

1.    หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

2.    รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3.    หลักฐานการทำงาน
- สำหรับผู้ที่เป็น เจ้าของกิจการ ใช้ หนังสือจดทะเบียน บริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า 
- สำหรับผู้ที่เป็น ลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรอง การทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ
- สำหรับผู้ที่เป็น นักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือ รับรอง สถานะ การเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา

4.    หลักฐานการเงิน ที่พอเพียง กับค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง
- หลักฐานการเงินจาก ธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก แสดงบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป
- ในกรณีที่หลักฐานการเงิน ไม่เพียงพอ สามารถ ยื่นหลักฐาน การเป็นเจ้าของ ทรัพย์สินอื่นๆ หรือ เอกสาร การชำระภาษี ประกอบ การพิจารณา

5.    หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน 

6.    สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาทะเบียนสมรส /สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

7.    สำเนาทะเบียนบ้าน

8.    หลักฐานการจองโรงแรม (สำหรับผู้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยว)

9.    โปรแกรมท่องเที่ยวในไต้หวัน

 

เอกสารเพิ่มเติม แยกตามวัตถุประสงค์ ของการเดินทาง ท่องเที่ยว

      เยี่ยมญาติหรือ จะไปพักกับญาติ
- สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา หนังสือเดินทาง ใบถิ่นที่อยู่ (ARC) หรือ บัตรพำนักถาวร (PR) ของญาติในไต้หวัน 
- สำเนาทะเบียนบ้านที่คัดจาก สำนักงาน ทะเบียนราษฎร์ ในไต้หวัน ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน

      ธุรกิจ
- จดหมายชี้แจง รายละเอียด การไป ประกอบ ธุรกิจใน ฐานะตัวแทนของ บริษัทหรือ ผู้ประกอบการ
- จดหมายเชิญจากไต้หวัน
- เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การติดต่อธุรกิจ, L/C ใบเสร็จชำระค่าสินค้า ฯลฯ

      ประชุมหรือ ร่วมงานนิทรรศการ

- รายละเอียดการประชุม นิทรรศการ

             

หมายเหตุ

         -ผู้ยื่นขอวีซ่าอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมี หนังสือยินยอม จากบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมหลักฐาน แสดงความเกี่ยวข้อง

         -ผู้ยื่นขอวีซ่า ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต้องแสดงหลักฐาน การเงิน และหลักฐานการทำงาน

 

ผู้เดินทางไม่จำเป็น ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้

ค่าธรรมเนียม Single entry1,500 บาท Multiple entries 3,000 บาท ใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ

ยื่นแบบเร่งด่วน ( 2 วันทำการ) เสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม
Single entry800 บาท Multiple entries1,500 บาท

 

 

คนไทยที่ไม่ต้องยื่นวีซ่าไต้หวัน

ผู้ถือหนังสือเดินทาง ของประเทศไทยที่มีวีซ่า (หรือสิทธิ การพำนัก ถาวร) ของประเทศใด ประเทศหนึ่ง คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู (Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ที่ยัง ไม่หมดอายุ เป็นวีซ่าประเภทท่องเที่ยว/ธุรกิจเท่านั้น  สามารถ เดินทาง เข้าไต้หวันได้ โดย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน และ สามารถพำนัก อยู่ในไต้หวันไม่เกิน 30 วัน