นิวซีแลนด์

เอกสารยื่นวีซ่านิวซีแลนด์

 

1.    หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 1ปี พร้อมสำเนา 1ฉบับ

2.    รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 2 รูป

3.    สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาน/สำเนาสูติบัตร /สำเนาใบหย่า/สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

4.    หลักฐานการทำงาน
- จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
- จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

 

5.    หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร

-กรณีออกค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง ต้องมีใบรับรองค่าใช้จ่าย(แบงค์การันตี) ที่ออกโดยทางธนาคาร

 

6.    ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียม ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อม

7.    เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่เดินทาง คนเดียว หรือ เดินทาง กับผู้ปกครอง คนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่น หนังสือ อนุญาตเดินทาง จากผู้ปกครอง ทั้งสองคน พร้อมยื่นสำเนา บัตร ประจำตัว ประชาชน ของผู้ปกครอง มาประกอบด้วย

8.    หลักฐานการจองตั๋วเครื่อง

9.    หลักฐานการจองที่พัก หรือ โรงแรมในนิวซีแลนด์

 10.  แผนการเดินทาง/ไอทิน/โปรแกรมทัวร์

11.  จดหมายเชิญกรณีมีญาติหรือเพื่อน 1 ฉบับ โดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจน

12.  จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศนิวซีแลนด์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 

*ในกรณีที่อยู่เกิน 6 เดือน ต้อง ตรวจสุขภาพ ตาม ร.พ. ที่ทางสถานทูตรับรอง ใช้ระยะเวลา ในการอนุมัติ วีซ่า ประมาณ7 วันทำการ

*หมายเหตุ : กรณียื่นพร้อมกัน พ่อ,แม่, ลูก อายุไม่เกิน 19 ปี กรอกฟอร์ม 1 ชุด และ ชำระค่าวีซ่าเพียง 1 ท่านเท่านั้น