จีน

 

วีซ่าสาธารณรัฐประชาชนจีน

** กรณีชาวต่างชาติต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง **

- พาสปอร์ตและสำเนาหน้าพาสปอร์ตต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

- รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงรูปสีฉากหลังสีขาวไม่สวมหมวกรูปถ่ายที่ใช้ในหนังสือเดินทางจานวน 2 รูปขนาด 2 นิ้ว

- สำเนาหน้าวีซ่าจีนล่าสุดกรณีที่เคยเดินทางไม่เกิน 2 ปี

- ตั๋วเครื่องบินไปกลับจีน

- ใบจองโรงแรม (มีชื่อผู้เดินทาง/ชื่อโรงแรม/ที่อยู่/ หมายเลขโทรศัพท์ )

- สำหรับวีซ่าธุรกิจ (หากบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ต้องทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายเป็นภาษาอังกฤษพร้อมแนบสาเนาบัญชีของบริษัท )

- จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ระบุชื่อ/ตำแหน่งงาน /วันเริ่มงาน/ฐานเงินเดือนวัตถุประสงค์ในการเข้าจีน) ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนพร้อมลายเช็นต์ผู้มีอำนาจ

- สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน

- แสดงเอกสารรับรองการพักพำนักทางานหรือศึกษาในประเทศนั้นๆโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้หรือวีซ่าเข้าประเทศนั้นๆที่มีอายุทั้งฉบับจริงและฉบับสำเนา

- **กรุณาระบุชื่อบุคคลอ้างอิงที่ท่านต้องการติดต่อกรณีฉุกเฉินที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า แบบ single เข้าออก 1 ครั้ง สำหรับคนไทย

ด่วนในพิเศษ 1 วัน =  3,150 บาท

ด่วนใน 2-3 วัน = 2,550  บาท

ปกติ ใน 4 วัน (ปกติ) = 1,500 บาท

ค่าบริการ 1,000-1,500 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางในการส่งเอกสาร

Update 1 ตุลาคม 2558