ฝรั่งเศส

เอกสารยื่นวีซ่าประเทศฝรั่งเศส 

1. แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า ระบุวันที่และลงนามโดยผู้สมัคร  

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง 2 รูปขนาด 3.5 ซม.x4.5 ซม.พื้นหลังสีขาว  

3. หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง)  

(วันหมดอายุของหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน นับจากวันที่ท่านวางแผนเดินทางกลับจาก เขตประเทศเชง เก้น, โดยจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าเพื่อประทบัตราวีซ่า) และสำเนาหนังสือเดินทาง,หนังสือเดินทางฉบับ เก่า (ฉบับจริง)  

4. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป - กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย (สำเนา)   

5. ประกันภัยการเดินทาง ออกโดยบริษัทยุโรป หรือ บริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง (สำเนา)  

6. หลักฐานการทำงาน ที่มีอายไุม่เกิน 3 เดือน  

- จดหมายรับรองจากบริษัท ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน เป็น ภาษาอังกฤษ  

- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว  

- จดหมายรับรองจากสถานบันการศึกษากรณีที่เป็นนักศึกษา (เป็นภาษาองักฤษ) 

- จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาองักฤษ) สำหรับนักศึกษา และการงานการเงินของพ่อหรือแม่     

   

7. หลักฐานการเงินจากธนาคาร, หนังสือรับรองจากธนาคาร, สำเนาสมุดเงินฝาก (ฉบับจริง) แสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

8. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน ตัวจริง (พร้อมฉบับแปลภาษาองักฤษ)  

9. สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน

10. หนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทำงาน ต้องระบุวันที่เกษียณ ชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง ระยะเวลาการจ้างงาน เงินเดือน ล่าสุดฉบับจริง (พร้อมแปลภาษาอังกฤษ) 

11. เอกสารเพิ่มเติม เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล  

 

หมายเหตุ 

- เอกสารที่เป็นภาษาไทย ต้องแนบสำเนาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศสด้วย

- ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง  แต่ในกรณีที่เคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นมาก่อนแล้ว ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้  

- ผู้ที่อายุต่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียวหรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองและการงานการเงินของพ่อหรือแม่ 

 

ระยะเวลาในการดำเนินการและอนุมัติวิีซ่า  

วีซ่าประเภทเยี่ยมครอบครัว หรือ เยี่ยมส่วนตัว, ท่องเที่ยว : ใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ 

วีซ่าประเภททางธุรกิจ :ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ

*** ท่านควรจะทำการยื่นขอสมัครวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนวันที่ทา่นต้องการจะเดินทาง ระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับขอวีซ่าโดยประมาณตั้งแต่ 15 วันจนถึง 2 เดือนทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ดับจำนวนของการสมัครวีซ่าในช่วงนั้นๆ ***  

    

ที่อยู่ศูนย์วีซ่าฝรั่งเศส (TLS contact)  

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย 

        12/1 ชั้น 12 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้

        สาทร กรุงเทพฯ 10120 

        โทรศัพท์  : 02 696-3888 (วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30-16.30 น.) 

        เว็บไซต์   : http://www.ambafrance-th.org/