ฝรั่งเศส

เอกสารยื่นวีซ่าประเทศฝรั่งเศส 

1. แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า ระบุวันที่และลงนามโดยผู้สมัคร  

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง 2 รูปขนาด 3.5 ซม.x4.5 ซม.พื้นหลังสีขาว  

3. หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง)  

(วันหมดอายุของหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน นับจากวันที่ท่านวางแผนเดินทางกลับจาก เขตประเทศเชง เก้น, โดยจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าเพื่อประทบัตราวีซ่า) และสำเนาหนังสือเดินทาง,หนังสือเดินทางฉบับ เก่า (ฉบับจริง)  

4. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป - กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย (สำเนา)   

5. ประกันภัยการเดินทาง ออกโดยบริษัทยุโรป หรือ บริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง (สำเนา)  

6. หลักฐานการทำงาน ที่มีอายไุม่เกิน 3 เดือน  

- จดหมายรับรองจากบริษัท ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน เป็น ภาษาอังกฤษ  

- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว  

- จดหมายรับรองจากสถานบันการศึกษากรณีที่เป็นนักศึกษา (