นอร์เวย์

เอกสารยื่นวีซ่านอร์เวย์ ระยะสั้น  

1.รูปถ่ายสี 1 ใบ ขนาด 2 นิ้ว ไม่สวมแว่นตา ฉากหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน

2.ในการเดินทางต้องมี Passport ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทั้งPassportเก่าด้วย(ถ้ามี)

3.สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า /สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาการเปลี่ยนชื่อ *กรณีเปลี่ยนชื่อ

4.สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ที่ระบุสถานที่ออก และวันที่ออก หนังสือเดินทาง วันหมดอายุ ประวัติการขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน /ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ฯลฯ

5.Booking ตั๋วเครื่องบิน ระบุวันเดินทางที่แน่นอนไม่เกิน 90 วัน (ไม่ต้องซื้อตั๋วจนกว่า จะ ทราบผล ว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติ และ หากวีซ่าได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่จะออกวีซ่า ตามวันที่ ระบุ ในใบจอง)

6.ประกัน ครอบคลุมระยะเวลา ที่อยู่ใน กลุ่มประเทศเชงเก้น วงเงินคุ้มครอง 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

7.เอกสารหนังสือรับรองการทำงาน  ที่ระบุวันลา ชัดเจน หรือ ธุรกิจส่วนตัว หรือเอกสารการศึกษา 

8.เอกสารหลักฐานทางการเงิน เช่น สเตจเม้นท์ / สมุดเงินฝาก ปรับบัญชีย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน (สมุดเงินฝากตัวจริงพร้อมสำเนา)

กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้  เอกสารรับรองค่าใช้จ่าย (แบงค์การันตีรับรองค่าใช้จ่าย) ที่ออกโดยทางธนาคาร พร้อมกับจดหมายชี้แจ้งว่าออกค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง 1 ฉบับ (ภาษาอังกฤษ)

9.Booking โรงแรมที่พัก นอร์เวย์และประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้น

10.ตั๋วไป-กลับ

11.โปรแกรมการเดินทาง / ไอทิน

12.จดหมายเชิญ (ฉบับจริง) จากบริษัทในนอร์เวย์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

13.กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมเอกสารเพิ่ม เติมตามนี้

·         ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเดินทางคนเดียว

- หนังสือยินยอม ให้เดินทางจาก บิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ ตัวจริง และสำเนา

·         ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องเดินทาง กับผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

- หนังสือยินยอม ให้เดินทางจาก ผู้ปกครอง อีกฝ่ายหนึ่ง ที่รับรอง โดยอำเภอ ตัวจริงและสำเนา

·         ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้อง เดินทางกับ บิดา หรือ มารดา ที่มีอำนาจ ปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว

- หนังสือรับรอง การมีอำนาจปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว ตัวจริงและสำเนา

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์  60 Euro

พิจารณาวีซ่า 15 วันทำการ

*หนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 90 วัน

 

 

UPDATE   1 October  2015