รายละเอียดการเดินทาง :  ฮ่องกง 4วัน3คืน ส่วนตัว

 

วันที่ 1 : ฮ่องกง

            เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง

            บริการรถรับส่งจากสนามบินนานาชาติ ฮ่องกง ไปยังโรงแรมที่พัก

            โรงแรม : Mira Hotel หรือ มาตรฐานเทียบเท่า


วันที่ 2 : Disneyland 

            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

            อิสระที่ดิสนี่เเลนด์เต็มวัน

            บริการรถรับส่งไปยังโรงแรมที่พัก

โรงแรม : Mira Hotel หรือ มาตรฐานเทียบเท่า


วันที่ 3 : ซิตี้ทัวร์ - รีพับเบย์ - ตึก Sky100 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นมัสการวัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันลม

นมัสการวัดหวังต้าเซียน

ชมตึก Sky 100 (สามารถชำระค่าตั๋วได้ที่ทางเข้า)

นมัสการเจ้าเเม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่บริเวณ หาดรีพับเบย์

ชมวิวเกาะฮ่องกง แบบ 360 องศา ที่ Victoria Peak

รถส่งท่านไปยังโรงแรมที่พัก

โรงแรม : Mira Hotel หรือ มาตรฐานเทียบเท่า


วันที่ 4 : อิสระเต็มวัน

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

            อิสระช้อปปิ้งและท่องเที่ยวได้เต็มวัน

            บริการรถรับส่งจากโรงแรม ไปยังสนามบินนานาชาติ ฮ่องกง

            เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

แพ็กเกจนี้รวม

  • รายการท่องเที่ยว และอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
  • ที่พัก 3 คืน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
  • รถรับส่งตลอดรายการท่องเที่ยว
  • ตั๋วเข้า Disneyland
  • ไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว

แพ็กเกจนี้ไม่รวม

  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  • ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ลูกค้าจ่ายหน้างาน) 
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ผู้ใหญ่ ท่านละ 44,5000 บาท

(เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)